ทรงศรี กาญจนิศากร

Brief info

จบการศึกษา :
ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA ) สาขาการจัดการสำหรับผู้ริหาร
HALL OF FAME :
สมาชิก Premier Association Financial Professionals

ผู้ก่อตั้ง unitlink.biz