ปภาวี คู่ณรงค์นันทกุล

Brief info

วุฒิการศึกษา /สถาบัน :
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ภาคการเงินและธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ2)

ใบอนุญาตให้คำแนะนำด้านหลักทรัพย์จาก กลต.เลขที่ 071309
ใบอนุญาตขายประกันควบการลงทุน (ยูนิตลิงค์) จาก คปภ.