พงศธร ทรงทอง

Brief info

วุฒิการศึกษา /สถาบัน :
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต เอกรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ใบอนุญาตให้คำแนะนำด้านหลักทรัพย์ จาก ก.ล.ต. เลขที่ 119821
ใบอนุญาตขายประกันควบการลงทุน (ยูนิตลิงค์) จาก คปภ.