พรทิพย์ จินดาภร

Brief info

วุฒิการศึกษา /สถาบัน : ปริญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์จาก กลต.เลขที่ 078086
ใบอนุญาตขายประกันควบการลงทุน(ยูนิตลิงค์) จาก คปภ