พลาธิป อักษรภักดิ์

Brief info

วุฒิการศึกษา /สถาบัน :
บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ใบอนุญาตให้คำแนะนำด้านหลักทรัพย์จาก กลต.เลขที่ 6101031389
ใบอนุญาตขายประกันควบการลงทุน (ยูนิตลิงค์) จาก คปภ.