นพดล กาญจนิศากร

Brief info

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อดีตผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ผู้ก่อตั้ง unitlink.biz